(via mooseoffate)


(via satsukichans)


(via johnnycakers)


(via johnnycakers)


(via zabimaru)


nexender:

your stand is look like melon

(via johnnycakers)


(via satsukichans)


(via satsukichans)


Oh god, laughed so hard that i cried

(via eren-yogurt)


(via satsukichans)